MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, atvira naujovėms, informacijai, nuolatinei kaitai  profesinio rengimo Mokykla, orientuota į besikeičiančius darbo rinkos poreikius, europinius specialybių standartus, sugebanti integruotis į vietos visuomenę, bendradarbiaujanti, puoselėjanti žmogiškąsias vertybes Mokykla. 

MOKYKLOS MISIJA

  • Rengti aukštos kvalifikacijos darbininkus, sugebančius savarankiškai dirbti konkurencinės darbo rinkos sąlygomis;
  • Suteikti, besimokantiems, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,  prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo;
  • Ugdyti jaunimo verslumą, sugebėjimą kompetentingai valdyti smulkų ir vidutinį privatų ūkį;
  • Sukurti demokratišką aplinką, kurioje formuotųsi laisva, savarankiška ir visapusiška asmenybė;
  • Vykdyti suaugusių tęstinį mokymą, kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą, tenkinant regiono darbo rinkos ir visuomenės mokymosi visą gyvenimą poreikius;
  • Glaudžiai bendradarbiauti su socialiniais partneriais, dalyvauti tarptautiniuose ir šalies projektuose, įtvirtinant specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo patirtį bei naujas darbo tendencijas;